BMES1000 Motor control and human neuroscience (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

This course advances understanding of human motor control functioning, as well as structural aspects of the brain.

Kuvaus

Aivojen sensorimotorisen järjestelmän rakenne ja toiminta

Motorisen ohjauksen toiminnan pääperiaatteet

Aivokuvantamismenetelmien (MEG/EEG, TMS, fMRI) pääperiaatteet

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

 • ymmärtää ihmisen motorisen ohjauksen pääperiaatteet ja rakenteen aivojen näkökulmasta, sekä sensorisen järjestelmän roolin motorisessa ohjauksessa

 • ymmärtää erilaisten aivokuvantamismenetelmien toimintaperiaatteet ja niiden sovelluskohteita ihmisen sensorimotorisessa tutkimuksessa

 • osaa kriittisesti arvioida aivokuvantamisen koeasetelmia

 • osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja arvioida työskentelyään

Lisätietoja

Toteutetaan lähiopetuksena.

Kurssilla syvennytään ihmisen motorisen ohjauksen toimintaan ja rakenteeseen aivojen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään erilaisiin aivokuvantamismenetelmiin, erityisesti magnetoekefalografian (MEG), elektroenkefalografian (EEG), magneettikuvantamisen (MRI) ja transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) periaatteisiin aivojen sensorimotoristen toimintojen tutkimuksen näkökulmasta. 

Esitietojen kuvaus

Perustiedot aivojen ja/tai hermolihasjärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta

Oppimateriaalit

Valinnainen kirjallisuus:

  1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th edition, John E. Hall, Elsevier, 2020 ISBN: 9780323597128
  2. Author: John E. Hall
  3. MEG-EEG primer, Riitta Hari & Aina Puce, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780190497774
  4. Functional magnetic resonance imaging 3rd edition, Oxford University Press, 2014, ISBN: 9780878936274
  5. fMRI: Basics and Clinical Applications, Ulmer Stephan & Jansen Olav (Eds.), Springer, 2013, ISBN 978-3-642-34341-4
  6. Oxford Handbook of transcranial magnetic stimulation, Charles Epstein, Eric Wassermann, Ulf Ziemann (Eds.), Oxford University Press, 2008, ISBN: 9780198568926
  7. Niedermeyer's Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields (7 ed.), Donald Schomer & Fernando Lopes da Silva, 2017, Oxford University Press, Print ISBN-13: 9780190228484

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentoja 20 tuntia Seminaareja 12 tuntia Itsenäistä työtä ja raportointia. Ryhmä- tai paritöiden tekeminen ja esittäminen. Esitysten ja raporttien itsearviointi ja muiden töiden arviointi.
Arviointiperusteet:
Aktiivisuus kontaktiopetuksessa. ryhmä- tai parityön raportointi ja esittäminen, sekä toisen ryhmän opponointi: 40%. Luentotentti 60%.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus