BENA4036 Ilmastonmuutos (3–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssin voi suorittaa joko joustavasti verkkokurssina (3op) tai monimuoto-opiskeluna (5op, syksy II)

Kuvaus

Opintojakso perustuu ilmasto.nyt MOOC-kurssiin ja noudattelee sen sisältöjä: ilmastojärjestelmä ja ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeissä ja yhteiskunnassa, muutoksen hillinnän ja sopeutumisen keinot. Opetuksessa ja tehtävissä painotetaan ilmiön luonnontieteellistä taustaa ja tutkimusperusteisuutta.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- omaa selkeän käsityksen ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä

- tuntee ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät periaatteet ja toimenpiteet

- ymmärtää ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena sekä osana omaa opiskelualaansa

Esitietojen kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (tai vastaavat tiedot) tai opinto-oikeus ympäristöjohtamisen maisteriopinnoissa (CEM)

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit annetaan kurssin yhteydessä tai löytyvät ilmasto.nyt -materiaaleista.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
OPSia 2020-2023 noudattavat voivat valita joko tämän itseopiskelukurssin (3op) tai halutessaan (5op), OPSia 2019-2020 noudattavien tulee ilmoittautua suoritustapaan 2 (5op). CEM- ja LY sivuaineopiskelijat voivat suorittaa joko 3op tai 5op.
Arviointiperusteet:
Ilmasto.nyt MOOC suoritus (hyväksytty/hylätty) + oppimipäiväkirja annetun ohjeen mukaisesti (100%)
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Multiform learning course (3cr + 2 cr) is given in Autumn II period. If you want to take the 2 cr enlargement after finishing 3 cr course earlier, contact the teacher.
Arviointiperusteet:
Climate.now MOOC -course (pass/fail), learning diary (individual evaluation, 50%), written report and seminar presentation (group evaluation, 30% + 20%)
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Ilmasto.nyt MOOC suoritus + oppimipäiväkirja annetun ohjeen mukaisesti.

Opetus

x
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
  • Ilmasto.nyt MOOC -kurssi, harjoitukset, oppimispäiväkirja, kirjallinen työ ja seminaariesitys.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x
x

Ryhmätoteutus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta