BENA2006 Virologia (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssin keskeinen teema virusten vuorovaikutus isäntäsolujen kanssa. Kurssilla käydään läpi kaikki viruksen lisääntymiskierron vaiheet solussa ja asiaa elävöitetään tunnetuilla esimerkkiviruksilla esim. herpesvirukset ja influenssa. Kurssilla esitellään myös bakteriofagien lisääntyminen bakteerisolussa, kasvivirukset ja prionit. Lopuksi keskitytään rokotteisiin, viruslääkkeisiin ja virusten käyttöön geeniterapiassa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· On perehtynyt DNA ja RNA virusten lisääntymiseen isäntäsolussa

· Tietää kuinka virus tarttuu solun pintaa, tunkeutuu soluun, kulkee solun sisällä, replikoituu, viruskapsidit kootaan, ja valmiit viruspartikkelit pääsevät ulos tumasta.

· Ymmärtää, että isäntäsolun ja viruksen vuorovaikutus vaihtelee erityyppisten virusten välillä

· Tuntee bakteriofagien ja kasvivirusten lisääntymisen ja prionien toiminnan

· Tietää kuinka ja kuinka rokotteita ja viruslääkkeitä kehitetään ja miten viruksia käytettään geeniterapiassa

· On harjaantunut esittämään kysymyksiä luennon aikana

Esitietojen kuvaus

BENP1003 Solun elämä

Oppimateriaalit

Luennot ja luennoilla jaettava materiaali

Kirjallisuus

  • Madigan, M.T., et al. (2018), Brock, Biology of microorganisms, 15. painos (tai 14.) Pearson Education Inc., ISBN-13: 978-0134261928. Kappaleet 8 ja 10 (8,9)
  • Madigan, M.T., et al. (2018), Brock, Biology of microorganisms, 15th edition (or 14th edition) Pearson Education Inc., ISBN-13: 978-0134261928. Chapters 8 and 10 (8,9)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Vaihtoehto I: Tentti, 3 kysymystä 0-9 pistettä. Vaihtoehto II: Tentti + luennoilla kysytyt kysymykset Tentti: 2 kysymystä 1-6 pistettä + Luennoilla kysytyt kysymykset: 1 kysymys 1 piste, 2 kysymystä 2 pistettä, 3 kysymystä 3 pistettä Yhteensä 0-9 pistettä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot

I Tentti

II Tentti + luennoilla kysytyt kysymykset

III Esseet + luennoilla kysytyt kysymykset

Opetus