APEA535 Kansalaiskasvatus aikuiskouluttajan haasteena (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

kansalaisuuden nykytilan analyysi
kansalaisuuden kompetenssit
osallisuus, osallistuminen, vaikuttaminen
demokratiakasvatus
ekososiaalinen teoria

Suoritustavat

Oppimistehtävät ja lukupiirityöskentely. Mahdolliset suoritustapamuutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa kansalaisuutta ja kansalaiskasvatusta ilmiönä 
  • hahmottaa kansalaiskasvatuksen, omaehtoisen yhteisöllisen toimintakyvyn ja elinikäisen oppimisen välisiä yhteyksiä 
  • hahmottaa erilaisia toimijuutta ja identiteettiä koskevia teoreettisia näkökulmia ja tunnistaa toimijuutta erilaisissa aikuiskoulutuksen konteksteissa 
  • arvioida sekä aikuisten oppijoiden että omaa toimijuuttaan aikuiskouluttajana toimijuuden teoreettisten näkökulmien avulla

Esitietojen kuvaus

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat):


ALHAINEN, K. 2016. Dialogi demokratiassa. Helsinki: Gaudeamus.

FILANDER, K., VANHALAKKA-RUOHO, M. 2012. Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura.

hooks, b. 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.

JARVIS, P. 2008. Democracy, lifelong learning and the learning society: active citizenship in the late modern age. London: Taylor & Francis Ltd.

RINNE, R. & JAUHIAINEN, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura.


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus