APEA511 Omakohtainen opettajuus - harjoittelu I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

HOPS oman oppimisprosessin käsikirjoituksena

opetuksen suunnittelun peruskysymykset

pedagogiikan, andragogiikan ja didaktiikan väliset yhteydet ja jännitteet

oppimisen ja osaamisen arviointi

itse- ja vertaisarviointi, palaute


Suoritustavat

HOPS, oppimistehtävät, Syyssäröt l. opetuksen ja ohjauksen havainnointi (35 t), kontaktiopetusta (10 t). Lukuvuosittaiset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa oppimisprosessin vaiheita ja opettajan/ohjaajan roolia oppimisen tukijana

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetus- tai ohjaustilanteen

- valita tarkoituksenmukaiset opetus- tai ohjausmenetelmät erilaisten oppijoiden tarpeisiin

- antaa rakentavaa ja kannustavaa palautetta oppijoille

- tunnistaa omat kehittymistarpeensa ja –tavoitteensa aikuiskouluttajana

- arvioida omaa toimintaansa andragogiikan periaatteisiin perustuen

- arvioida kriittisesti sekä aikuiskoulutuksen käytänteitä että omia ennakkokäsityksiään niistä

Esitietojen kuvaus

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (artikkelit ja e-kirjat).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus