ANTP018 Rooman kirjallisuuden historia (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin Rooman kirjallisuuden historia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP016 Antiikin kirjallisuuden historia ja ANTP017 Kreikan kirjallisuuden historia. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.  

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri kirjallisuudenlajit ja niiden kehityksen antiikissa, erityisesti antiikin Roomassa,
  • osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä roomalaisista edustajista ja heidän teoksistaan.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen


Oppimateriaalit

Lue Roomaa koskevat, THESLEFFin kirjoittamat osat teoksesta MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1

Kirjallisuus

  • MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1 Antiikki, itämaat.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.  

Oppimateriaalit:

Lue Roomaa koskevat, THESLEFFin kirjoittamat osat teoksesta MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1

Kirjallisuus:
  • MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1 Antiikki, itämaat.

Opetus