ANTP016 Antiikin kirjallisuuden historia (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin kirjallisuuden historia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP017 Kreikan kirjallisuuden historia ja ANTP018 Rooman kirjallisuuden historia.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.  

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri kirjallisuudenlajien kehityksen antiikissa,
  • osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä kreikkalaisista ja roomalaisista edustajista ja heidän teoksistaan.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue sivut 11-179 teoksesta KAIMIO & OKSALA & RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos). 

Kirjallisuus

  • KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.  

Oppimateriaalit:
Lue sivut 11-179 teoksesta KAIMIO & OKSALA & RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos). 
Kirjallisuus:
  • KAIMIO & OKSALA & RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998)

Opetus