AKIY1012 Opinto- ja urasuunnittelu (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija tutustuu akateemisiin opiskelukäytänteisiin, suunnittelee opintojaan ja pohtii asaintuntijuutensa rakentumista ryhmäohjauksessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja opintosuunnitelman laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa ja opiskella löytämänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti
- osaa asettaa lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita
- osaa suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioon ottaen
- osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
- tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja on laatinut kansainvälistymissuunnitelman.

Lisätietoja

Kohderyhmä: tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ajoitus: ensimmäinen lukuvuosi.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja opintosuunnitelman laatiminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja opintosuunnitelman laatiminen.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely.

Opetus