AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Aikuisuus on kokemuksellisesti ja kehityksellisesti rikasta aikaa (Nurmi ym. 2014, 178). Aikuisen kehitystä on perinteisesti tutkittu pääosin psykologisesta näkökulmasta. Tutkimusten avulla on luotu erilaisia teorioita ihmisen elämänkaaresta ja elämänkulusta sekä siitä, mitä niiden eri vaiheisiin tyypillisesti sisältyy. Näissä teorioissa aikuisen kehitystä on kuvattu vaiheittaisesti eteneväksi, mutta näiden teorioiden rinnalle on luotu myös dynaamisempia tarkastelutapoja, joissa kuvataan aikuisen kehityksen muutoksia eri elämänalueilla (Nurmi ym. 2014,180). Aikuisen elämänalueet, kuten perhe, työ, opiskelu ja vapaa-aika risteilevät, kohtaavat ja limittyvät arjen tilanteissa (Nurmi ym. 2014, 189; Jokinen 2005, 156). Tässä opintojaksossa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) sekä tutustut aikuisen elämänkaaren ja elämänkulun käsitteisiin, ja peilaat niitä aikuisen elämänalueille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • määritellä elämänkaaren ja elämänkulun käsitteet ja
  • soveltaa näitä koskevia tutkimustuloksia ja teorioita aikuisuuden elämänalueille

Oppimateriaalit

Orientoiva verkkoluento henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tueksi
JA

Kirjallisuus


Jokinen, E. 2010 (tai aiemmat painokset). Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus. Saatavana myös e- kirjana.
JA

Maunula, M. 2014. Perheellisen naistohtoriopiskelijan arki, elämänkulku ja tulevaisuusajattelu. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42747/978-951-39-5497-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Luku 2.2)
JA

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. Saatavana myös e-kirjana. (Luku: Aikuisuus)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä tenttivastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Tentin arvioinnissa painotetaan vastauksen monipuolisuutta.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus