TKASYVERI Taidekasvatuksen syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Taidekasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

soveltaa tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä ja kehittää omaa alaansa,
työskennellä projekteissa ja tiimeissä ja viestiä erilaisten yhteisöjen kanssa,
käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä,
toimia ja kehittää yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä,
suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti taidekasvatustoimintaa sen joillakin osa-alueilla,
asettaa taidekasvatuksen käytäntöjä historiallisiin ja teoreettisiin asiayhteyksiin,
soveltaa taidekasvatuksen alan tutkimusta taidekasvatustoiminnan suunnitteluun ja analyysiin,
arvioida ja analysoida taidekasvatuksen tutkimusta ja sen teoreettisia sitoumuksia,
muotoilla relevantin tutkimusongelman ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia tieteellisiä menetelmiä käyttäen,
laatia itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin perustuvan kirjallisen tutkielman ja
hänellä on edellytykset osallistua tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)