TAHSYVERI Taidehistorian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Taidehistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahva perehtyneisyys taidehistorian teorioihin ja menetelmiin. Hänellä on syvällinen taito analysoida taidetta ja visuaalista kulttuuria ja hän on kehittänyt kriittistä ja eettistä näkemystään.

Opiskelija osaa tuottaa itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin perustuvan tieteellisen tutkielman, joka sisältää uutta tietoa. Opiskelija pystyy tunnistamaan tutkintonsa tuottaman asiantuntemuksen ja sijoittamaan sen omaa tieteenalaansa laajempaan kenttään. Hänellä on valmiudet vuoropuheluun erilaisten toimijoiden ja yleisöjen kanssa.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työtehtävissään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa toimia eettisesti ja vastuullisesti. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)