SPTMODKOK Sukupuolentutkimus-moduuli (25–60 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Sukupuolentutkimuksen ydinopinnot (25 op) perehdyttävät sukupuolentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, feministisen ajattelun historiaan ja nykysuuntauksiin sekä sukupuolentutkimuksen esiin nostamiin metodologisiin ja tieteenfilosofisiin kysymyksenasetteluihin. Laajennettujen opintojen (5-25 op) avulla opiskelija voi syventyä sukupuolentutkimuksen eri osa-alueisiin.

Osaamistavoitteet

Sukupuolentutkimuksen opintoja suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sukupuolentutkimuksen ajatteluperinteitä ja merkitystä eri tieteenaloilla. Opiskelija kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelija hallitsee sukupuolentutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden historian sekä osaa soveltaa niitä omalle tieteenalalleen mielekkäällä tavalla.

Rakenne

Valitse 25–60 op