OSUKOK Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain, ja ne on suunnattu ensisijaisesti OKL:n luokanopettajaopiskelijoille. Valinnaisten opintojen ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. Mikäli valinnaisten opintojen ryhmissä jää tilaa, voidaan ryhmään ottaa myös toisten laitosten ja tiedekuntien opiskelijoita.

Lisätietoa luokanopettajaopiskelijoille

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/sivuaineet/oklnmuutsivuaineet

Lisätietoa muiden laitosten opiskelijoille JY:n valinnaisten opintojen portaalissa https://www.jyu.fi/sivuaineet/fi#b_start=0

Kuvaus

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineen moniaineksinen luonne ja oppiaineen vertikaalinen ja horisontaalinen integrointi.
Monilukutaito ja sen pedagogiikka; monilukutaito monimuotoisissa oppimiympäristöissä.
Kielellinen tietoisuus ja sen kehittäminen eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt tietämystään oppiaineen moniaineksisesta luonteesta
  • hahmottaa oppiaineen sisältöjen välisiä yhteyksiä ja osaa yhdistellä niitä tarkoituksenmukaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi
  • on syventänyt näkemystään monilukutaidosta
  • pystyy kehittämään tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen, puheviestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja (monilukutaitoa) erilaisissa monimuotoisissa oppimisympäristöissä tulevaisuuden sekä yhteisöjen tarpeita vastaaviksi
  • pystyy kehittämään oppilaidensa kielellistä tietoisuutta eri oppiaineissa sekä monikielisissä ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)