OKSPER Käsityön perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain, ja ne on suunnattu ensisijaisesti OKL:n luokanopettajaopiskelijoille. Valinnaisten opintojen ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. Mikäli valinnaisten opintojen ryhmissä jää tilaa, voidaan ryhmään ottaa myös toisten laitosten ja tiedekuntien opiskelijoita.

Lisätietoa luokanopettajaopiskelijoille

Lisätietoa JY:n muiden laitosten opiskelijoille

Kuvaus

Käsityön perusopinnot käsittelevät monimateriaalisen käsityön alueita ja käsityöprosesseja. Opiskelija hankkii valmiuksia käsityön opettamisen käytäntöihin sekä oman osaamisensa kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Käsityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • kykenee tarkastelemaan koulussa vallitsevia käsityön käytänteitä kriittisesti ja uudistamaan opetusta
  • osaa toimia käsityön pedagogisena asiantuntijana sekä aineenhallinnasta ja työturvallisuudesta vastaavana opettajana perusopetuksen 1-6 –luokilla
  • hallitsee monipuolisesti ainealueen sisältöjä ja osaa itseohjautuvasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida käsityöprosessia
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan käsityön oppimiskokonaisuuksia heterogeenisille oppijaryhmille
  • tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian välisiä yhteyksiä
  • ymmärtää käsityön yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
  • osaa täydentää ainealueen tietämystään ja osaamistaan itsenäisesti.

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)