OEASAO Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain, ja ne on suunnattu ensisijaisesti OKL:n luokanopettajaopiskelijoille. Valinnaisten opintojen ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. Mikäli valinnaisten opintojen ryhmissä jää tilaa, voidaan ryhmään ottaa myös toisten laitosten ja tiedekuntien opiskelijoita.


Lisätietoa luokanopettajaopiskelijoille

Lisätietoa JY:n muiden laitosten opiskelijoille

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa perehdytään  monimuotoisesti esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen sekä ikäryhmän kanssa toteutettavaan pedagogiikkaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen yhteydessä olevat keskeiset tekijät
  • arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
  • havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä edistää vuorovaikutusta oman toimintansa kautta
  • soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2
  • ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä
  • hyödyntää ikäryhmään liittyvää tutkimustietoa osana omaa toimintaansa
  • tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja niiden toimintatapoja

Esitietojen kuvaus

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen äidinkieltä ja kirjallisuutta käsittävä osuus tai vastaava 

TAI 

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen kielenkehitystä ja äidinkieltä käsittävä osuus tai vastaava

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)