NUOPER Nuorisotutkimuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Nuorisotutkimuksen perusopinnoissa perehdyt nuoruuteen ja tarkastelet nuorten suhteita kouluun ja mediaan. Tutustu nuoruuteen ja nuorten tapaan olla ja elää!

Kuvaus

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät nuorisotutkimuksen perusopinnot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kasvatustieteiden laitoksen opintovaatimusten mukaiset ja laajuudeltaan 25 opintopistettä. Opintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2023 saakka.

Opintokokonaisuuden tentaattorina toimii Jyväskylän yliopiston lehtori, KT Matti Rautiainen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitokselta.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot (JYU, 25 op) koostuvat seuraavasta viidestä opintojaksosta, jotka voi suorittaa vaihtoehtoisilla tavoilla opiskelijan valitsemassaan järjestyksessä:

NUOP010 Näkökulmia nuoruuteen ja nuorisotutkimukseen (5 op)

NUOP1002 Nuoret, media ja vapaa-aika (5 op)

NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op)

NUOP1004 Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa (5 op)

NUOP050 Nuorisotutkimuksen menetelmiä (5 op)

Osaamistavoitteet

Nuorisotutkimuksen perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä käsitteisiin ja teorioihin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä nuorisotutkimuksen tutkimuskohteet, sen erityispiirteet ja lähestymistavat,
- jäsentää ja eritellä nuoruutta ilmiönä ja siinä tapahtuvia muutoksia perheen, median, koulun, vapaa-ajan ja nyky-yhteiskunnan tuomien haasteiden ja jännitteiden valossa sekä
- tunnistaa ja vertailla nuorisotutkimuksia sekä niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)