KUMAINERI Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Aineopinnoissa perehdytään KUMUn oppiaineiden metodologisiin ja teoreettisiin lähestymistapihin.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- tuntee etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan metodologiset ja teoreettiset lähestymistavat sekä osaa arvioida niiden merkityksen tutkimuksessa ja valita tutkimusaiheeseen soveltuvan lähestymistavan ja

- osaa arvioida, analysoida ja tuottaa tieteellistä tietoa, tunnistaa oman tieteellisen osaamisen vahvuudet ja suuntaukset sekä osaa kertoa niistä.

Rakenne

Valitse kaikki (30+ op)