KEMSYVERI Kemian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kemian syventävissä opinnoissa valinnaisina opintoina painotetaan laajaa aihealueen hallintaa ja asiantuntemusta sekä kehittymistä tutkijana ja asiantuntijana. Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä, laboratorioharjoitustöistä, itsenäisestä opiskelusta sekä opinnäytetyöstä. Opinnoissa sovelletaan alan uusimpia tutkimusmenetelmiä ja -tietoa ja perehdytään monipuolisesti laboratoriotyöskentelyyn ja/tai laskennallisen kemian menetelmiin. Monipuoliset työelämätaidot ovat tärkeä osa opintoja. Hankittua mikroskooppisen tason aineen rakenteen ymmärrystä voi soveltaa moninaisiin kemian ongelmiin tutkimuksessa ja teollisuudessa. Opinnoissa perehdytään myös yhteiskunnallisesti tärkeisiin toimialoihin ja siihen liittyvään analytiikkaan.

Opintoihin kuuluva valinnaisen syventävän opintokokonaisuuden tutkielma tehdään tutkimusryhmissä ja sen aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden sekä teollisuuden tai asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kemian keskeiset teoriat ja erityisesti oman erikoisalansa. Opiskelija osaa analysoida tietoa kriittisesti ja ymmärtää jatkuvan oppimisen merkityksen. Opiskelija osaa hankkia tietoa, suunnitella, aikatauluttaa ja työskennellä itsenäisesti ja ryhmissä. Hän ymmärtää ja osaa tulkita työn tuloksia numeerisesti ja graafisesti tehden johtopäätöksiä. Hän osaa raportoida työtään suullisesti ja kirjallisesti huomioiden erilaisen kohdeyleisön. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti töitä laboratoriossa ja hallitsee työturvallisuuden ja osaa huomioida erilaiset riskitekijät. Opiskelijalla on laaja menetelmäosaaminen ja hän osaa soveltaa niitä omaan työhönsä. Opiskelija osaa valmistaa, tunnistaa, analysoida ja mallintaa yhdisteitä.

Esitietojen kuvaus

Kemian aineopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)