FYSPERERI Fysiikan perusopinnot valinnaisina opintoina (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Fysiikan perusopintoihin sisältyvät opintojaksot Mekaniikan perusteet (5 op), Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op), Sähköopin perusteet (4 op), Sähkömagnetismin perusteet (6 op), Perusopintojen laboratoriotyöt 1 (3 op) ja Perusopintojen laboratoriotyöt 2 (2 op).

Osaamistavoitteet

Fysiikan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää fysiikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa

  • ymmärtää fysiikan peruskäsitteet ja perusteoriat ja hänellä on valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan fysiikan aineopinnoissa.

  • tunnistaa ja ymmärtää luonnontieteen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten "kynä ja paperi" -menetelmä, kokeellinen havainnointi ja tietokonemallinnus.

  • tunnistaa numeerisesti ratkaistavan ongelman ja osaa käyttää ongelmanratkaisuun soveltuvaa tietokoneohjelmistoa.

  • osaa tulkita suoraviivaista, kommentoitua tietokoneohjelmaa ja muokata sitä annetun ongelman perusteella.

  • tunnistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojensa kehittyneen ja on kehittänyt itselleen tavan ja tyylin tehokkaaseen oppimiseen.

Esitietojen kuvaus

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyn ydinaineksen, joka sisältyy matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin ja fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin, sekä tietokoneen käytön perustaitoja (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely).

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)