FYSAINERI Fysiikan aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Sivuaineena fysiikkaa opiskeleville aineopintojen laajuus on vähintään 35 op. Opintokokonaisuuteen sisältyy pakollisina opintojaksot Moderni fysiikka (osat A ja B, 12 op) ja Fysiikan kokeelliset menetelmät (3 op) sekä valinnaisia aineopintotasoisia opintoja vähintään 20 op.

Osaamistavoitteet

Fysiikan aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

  • osaa tehdä luonnonilmiöitä koskevia havaintoja ja mittauksia sekä kuvata niitä kvantitatiivisesti

  • osaa käyttää numeerista matematiikkaa ja mallintamista fysiikan ongelmien ratkaisemiseen

  • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa fysiikkaa koskevaa tieteellistä tietoa sekä laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman

  • osaa työskennellä ryhmässä ja työyhteisössä käyttäen monipuolisesti vuorovaikutustaitoja.

Esitietojen kuvaus

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee sekä fysiikan että matematiikan perusopintokokonaisuuksiin sisältyvän ydinaineksen.

Rakenne

Valitse kaikki (34+ op)