BIOAINEOP Biologian aineopinnot valinnaisina opintoina, aineenopettajakoulutus (36–37 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Biologian aineopinnoissa syvennetään tietoja luonnon monimuotoisuudesta, rakenteista ja toiminnasta. Opintojaksoilla paneudutaan solujen ja eliöyksilöiden aineenvaihduntaan sekä evolutiivisiin prosesseihin. Lisäksi tutustutaan keskeisiin populaatio- ja yhteisöekologisiin lainalaisuuksiin mukaan lukien moninaiset eliöiden väliset vuorovaikutukset. Opinnoissa hankitaan myös perustaidot laboratoriotyöskentelystä sekä mikroskopoinnissa että molekyylibiologisessa analytiikassa.

Osaamistavoitteet

Biologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

· kuvailla ja selittää biologian alan keskeiset käsitteet ja teoriat.

· selittää erilaisten mikrobien merkityksen luonnon prosesseissa ja niiden käytön ympäristöteknologiassa.

· kuvailla ja selittää solujen kalvorakenteiden toiminnan, tärkeimmät soluissa tapahtuvat biosynteesit sekä solujen elinkaaren.

· selittää eliöiden tunnistamisen tarpeen, merkityksen ja käytön sekä eri menetelmiä, joita tunnistamisessa voidaan käyttää.

· kuvailla ja selittää perinnöllisyyteen ja evoluutioon liittyvät keskeiset molekyyli-, yksilö- ja populaatiotason ilmiöt.

· hahmottaa ihmisen fysiologiset toiminnot kokonaisuutena ja soveltaa tietojaan esimerkiksi yksilön häiriötilojen tulkinnassa.

· toimia laboratoriossa turvallisesti sekä omaa perustaidot laboratoriotyöskentelystä.

· arvioida biologisen tiedon luotettavuutta esimerkiksi tutkimusesimerkkeihin nojaten.

Esitietojen kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Rakenne

Valitse kaikki (36–37 op)