YMAS2140 Hinnoittelun johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

- Hinnoittelujohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet
- Keskeiset hinnoittelustrategiat
- Hinnoitteluprosessi ja siihen liittyvät keskeiset menetelmät
- Kustannukset hinnoittelussa
- Hinnoitteluun liittyvä lainsäädäntö

- Arvoperusteinen ja psykologinen hinnoittelu

- Hinta- ja arvoviestintä


YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen opintojaksolla:

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden huomioiminen hinnoittelun johtamisessa.

Hinnoittelun toimintojen ja prosessien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden kehittäminen ja varmistaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Kriittisesti analysoida markkinaolosuhteita hinnoittelun näkökulmasta
- Analysoida keskeisten hinnoittelustrategioiden ja -menetelmien soveltuvuutta erilaisissa markkinaolosuhteissa
- Ymmärtää hinta-kysyntä-kannattavuus -yhteyden
- Syvällisesti ymmärtää ja arvioida hinnoittelun vaikutuksia asiakkaan ostokäyttäytymiselle
- Tulkita markkinaympäristöä ja tehdä perusteltuja päätöksiä hinnoitteluprosessin eri vaiheissa

Esitietojen kuvaus

Markkinoinnin aineopinnot.

Oppimateriaalit

Kurssikirja, luennoitsijan osoittamat artikkelit ja muu luentoaineisto.

Kirjallisuus

  • Nagle, T., Hogan, J. & Zale, J. 2017. The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitable Business. New International Edition, 5. painos (4. painos käy myös). Pearson.; ISBN: 978-1292023236

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot, tentti ja harjoitustyö
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus