YLAS3140 Konsernitilinpäätös (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, sisäisten erien eliminointi, sisäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen, kurssi- ja muuntoerot, konsernirakenteen muutokset, konsernin rahoituslaskelma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tuntee konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja sisällön;
-osaa laatia suomalaisia konserniyrityksiä sisältävän konsernin konsernitilinpäätöksen

Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta,
Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali

Kirjallisuus

  • Mäkelä, M., Reponen, M., Pohjonen, S., Honkamäki, T. 2016 (4. uudistettu painos). Konsernitilinpäätöksen laadinta; ISBN: 9789521427350

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti.
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus