YLAS3120 Tilintarkastuksen jatkokurssi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäännökset, tilintarkastuksen suorittaminen, tilintarkastusmenetelmät, tilintarkastajan dokumentit, yhdistyksen ja säätiön tilintarkastus, asunto-osakeyhtiön tilintarkastus sekä erityistarkastukset

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa tilintarkastukseen sisältyvät riippumattomuus-, esteellisyys- ja muut eettistä harkintaa edellyttävät tilanteet
-selittää tilintarkastusmenetelmiä ja kuvata erilaisten tarkastuskohteiden ominaispiirteitä
-selittää sisäisen valvonnan perusteet
-laatia erilaisia tilintarkastukseen liittyviä dokumentteja

Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, KHT-yhdistyksen julkaisu.
Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot, KHT-yhdistyksen julkaisu
Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2017
Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja artikkelit

Kirjallisuus

  • Kaarina Halonen, Maj-Lis Steiner. 2010. Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro.; ISBN: 9789510340226

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille, harjoitustehtävä ja luentotentti
Arviointiperusteet:
Hyväksytty harjoitustehtävän suorittaminen, tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus