YLAS1120 Laskentatoimen tutkimus (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Laskentatoimen tutkimuksen tieteenfilosofiset, metodologiset ja teoreettiset perusteet, menetelmät ja aineistot.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

5 - sukupuolten tasa-arvo

8 - ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

9 - kestävää teollisuutta, infrastruktuureja ja innovaatioita

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat, laskentatoimen tutkimusperinteen ja tutkimusmetodologian
-arvioida erilaisten tutkimusotteiden ja -menetelmien sopivuutta tutkimuksen toteuttamisessa
-noudattaa hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä

Metataidot: yhteistyötaidot, vertaispalautteen antaminen , analyyttinen ajattelu

Esitietojen kuvaus

Laskentatoimen aineopinnot

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Artikkelit ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Kirjallisuus

  • Humphrey, C. & Lee, B. (toim.) 2008 (tai uudempi). The Real Life Guide to Accounting Research: A Behind-the-Scenes View of Using Qualitative Research Methods; ISBN: 9780080439723
  • Nummenmaa L. 2009. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät; ISBN: 9789513151522

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksolla ohjataan laskentatoimen tutkimuksen tekemiseen erilaisilla tutkimuslähestymistavoilla.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset työt ja harjoituksiin osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus