YJOS2110 Ihmisten johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Hyvä johtajuus on organisaation kriittinen menestystekijä. Etenkin digimurroksessa syvällinen teorian ja käytännön ylittävä ote on keskeisessä asemassa.

Kuvaus

· Johtajuuden teoriat

· Johtajuustutkimuksen ja käytänteiden kehitys

· Johtajuus suhteissa, diskursiivinen ja narratiivinen näkökulma johtajuuteen

· Valta, kontrolli, vaikuttaminen ja vastuullisuus johtajuudessa

· Johtajuus, muutos, esimiestyön arviointi ja organisaation kehittäminen

· Asiantuntujaorganisaatioiden johtajuus

· digitaalisuus, e-urheilu ja tekoäly/algoritmit johtamisen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· kuvata kriittisesti johtajuuden kehityshistoriaa, suuntauksia sekä vertailla johtajuusteorioita

· kuvailla ja tunnistaa (viimeaikaisia ja nousevia) johtajuustrendejä sekä reflektoida niiden filosofiaa ja relevanssia suhteessa johtajuusteoriaan

· selittää johtajuusteorioiden soveltamista eri konteksteissa

· analysoida johtamistyön kontekstin merkitystä vallan (ml. kontrolli) näkökulmasta

· arvioida omia vahvuuksiaan, intressejään sekä kehittämiskohteitaan esimiestyön kannalta

· etsiä ja perustella johtajuuden tutkimusaiheita sekä toteuttaa tutkivalla otteella selvityksen jostakin johtajuuden osa-alueesta

Lisätietoja

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetukseen ja harjoitusryhmätyöskentelyyn sekä kotitehtävien tekemistä. Kurssille otetaan ensisijaisesti johtamisen oppiaineen loppuvaiheen opiskelijoita.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot

Oppimateriaalit

Artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin alussa.

Kirjallisuus

  • Ladkin, Donna. 2010. Rethinking leadership. A New Look at Old Leadership Questions Edward Elgar Publishing; ISBN: 1849805342

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti, luentoaktiivisuus, kotitehtävät, workshop
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus