YJOS1110 Metodiopinnot (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, aineistot ja analyysit, sekä tutkimuksen käytännön toteuttaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- arvioida kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä, tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimusstrategioita ja menetelmiä
- pohtia tieteellisen tutkimuksen taustasitoumuksia ja olettamuksia
- arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien soveltamisen mahdollisuuksia oman tutkimushankkeen näkökulmasta

Esitietojen kuvaus

Johtamisen pakolliset aineopinnot. Suositellaan suoritettavaksi pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä

Oppimateriaalit

lmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luentopäiväkirja
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus