XYHX1004 Projektiviestintä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö


• vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija


• tuntee projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita
• osaa tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit
• tuntee projektipalavereihin liittyviä käytänteitä
• osaa valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista
• ymmärtää projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta