XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson keskeisiä sisältöteemoja ovat mm.

  • tavoitteet tiimin toiminnassa ja tiimin viestintätehtävät
  • tiimin vuorovaikutuksessa rakentuvat ilmiöt, kuten tiimin kehittyminen, luottamus, johtajuus, roolit ja päätöksenteko- ja viestintäkäytänteet
  • vuorovaikutuksen ja yhteistyön erityispiirteet virtuaalisissa ja moniammatillisissa tiimeissä
  • toiminnalliset ja dialogiset menetelmät vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäjinä
  • tiimin toiminnan arviointikriteerit ja -menetelmät
  • viestintäosaaminen tiimissä ja sen kehittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää erilaisten tavoitteiden ja viestintätehtävien merkityksen tiimin toiminnassa
  • on perehtynyt keskeisiin ryhmäprosesseihin ja –ilmiöihin sekä ymmärtää niiden yhteyttä tiimin toimivuuteen ja tuloksellisuuteen
  • osaa tunnistaa ja analysoida vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä erilaisissa tiimeissä
  • on perehtynyt osallistumista ja yhteistyötä edistäviin menetelmiin ja osaa hyödyntää niitä
  • osaa analysoida ja arvioida tiimin vuorovaikutusta ja toimintaa eri näkökulmista ryhmäviestinnän tutkimustietoa hyödyntäen. 


Lisätietoja

 Opintojakson voi suorittaa joko 3 op:n tai 5 op.n laajuisena. Laajempaan, 5 op:n suoritukseen sisältyy opiskelijan valitsema kehittämis- tai syventävä perehtymistehtävä.  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus