XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä -opintojakso tukee opiskelijan opinnäytteen kirjoittamista. Opintojakso antaa välineitä ja neuvoja lähteisiin viittaamiseen sekä auttaa lähteisiin viittaamisen ongelmakohdissa. Opintojaksolla opiskelija työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti ja vertaisryhmissä.

Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään lähteisiin viittaamisen ja sujuvan viittaustekniikan merkityksestä tieteellisessä tekstissä. Opintojaksolla opiskelija harjoittelee oman alansa lähdeviitekäytänteitä, oman äänen yhdistämistä lähteiden tietoon ja lähteiden vuoropuhelun rakentamista tieteellisessä tekstissä. Opiskelija saa välineitä rakentaa omaa tutkielmatekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.

Suoritustavat

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan ymmärtävän lähteisiin viittaamisen periaatteet ja tunnistavan eri alojen lähdeviitekäytänteitä. Opiskelijan odotetaan osaavan käyttää omassa tutkimustekstissään viitteitä monipuolisesti ja tehokkaasti oman tieteenalansa käytänteitä noudattaen. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen tekstin olevan eri aineistojen ja oman ajattelun dialogia. Opiskelijan odotetaan olevan myös tietoinen erilaisista lähteisiin viittaamiseen käytettävissä olevista ohjelmista. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman viittaustekniikkansa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.

Lisätietoja

Opintojaksolle pääsyssä etusijalla ovat terveystieteiden AMK-tutkinnon suorittaneille suunnattujen maisteriohjelmien opiskelijat.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin ja opintotehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sovitussa aikataulussa. Tarkemmat kriteerit esitellään opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus