XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Luennoilla perehdytään kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin, suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kurssilla on tarkoitus kartoittaa osallistujien omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeita. Kurssilla opastetaan kielenhuollon apuneuvojen, kuten kielenhuollon oppaiden ja suomen kielen sanakirjojen käyttöön. Kurssin sisältöjä harjoitellaan itsenäisesti ratkaistavilla oppimistehtävillä, ja kurssin lopuksi tehdään laajempi kokoava harjoitustehtävä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen ja itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan osaavan ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset. Lisäksi opiskelijan odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kielenhuollon hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa kielenhuollon sääntöjä ja suosituksia omissa teksteissään.

Lisätietoja

Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta