XES0005 Espanja 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Alkeiskurssi.

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 1- 5).

Osaamistavoitteet

Kurssin taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
- kertoa itsestään ja oman elämän asioista: mistä on kotoisin, omasta perheestään, mistä pitää ja mistä on kiinnostunut mm. harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
- selviytyy myös perus ostos- ja tilaustilanteessa.
- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- olla-verbit ja yksinkertainen preesens
- persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit
- sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastuksia

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus