XDOC3006 Luova kirjoittaminen tutkijan työssä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kyseessä on tutkimustyötä tekeville tarkoitettu luovan kirjoittamisen ryhmä, jossa tutkimusta ja tieteellistä kirjoittamista lähestytään luovan prosessin näkökulmasta ja saadaan monipuolisia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.
Pääpaino työskentelyssä on erilaisissa luovan kirjoittamisen harjoituksissa: jokaisessa tapaamisessa tehdään pienimuotoisia kirjoitustehtäviä ja tarkastellaan jotain tieteelliseen tekstiin tai tutkijan elämään liittyvää ilmiötä luovien menetelmien avulla.
Luovan kirjoittamisen harjoituksien tarkoitus on esimerkiksi auttaa vapautumaan kirjoittamiseen liittyvistä peloista ja auttaa kirjoittamisahdistuksessa, opettaa hahmottamaan omaa kirjoitus- ja tutkimusprosessia luovuuden näkökulmasta sekä vapauttaa voimavaroja tutkimus- ja kirjoitustyöhön ja entistä rohkeampaan ja omaäänisempään ilmaisuun tieteellisenä kirjoittajana.
Työpaja sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille eikä se vaadi erityistä kirjoittamisharrastusta. Huomaathan, että tässä luovan kirjoittamisen työpajassa ei keskitytä osallistujien fiktiivisten – tai tieteellisten – tekstien kommentointiin, vaan kyseessä on nimenomaan tutkijan työtä tukeva paja, jossa luova kirjoittaminen on menetelmällisenä välineenä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja yhteisten kirjoitusharjoituksien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Tutkija voi käyttää kirjoittamista muuhunkin kuin tutkimustulosten raportointiin: se on oiva tapa selkiyttää ajattelua, jäsentää elämää ja saada uusia oivalluksia. Luovalle kirjoittamiselle on paikkansa myös tutkijan työkalupakissa: se auttaa ideointivaiheessa, auttaa pääsemään yli solmukohdista ja voi toimia yllättävänä apuna uusien tutkimuslöytöjen tekemisessä. Tämän lisäksi luova kirjoittaminen on hyvä keinoa tutkia omaa kirjoittajaääntä, tutkija- ja kirjoittajaidentiteettiä sekä kehittyä – myös tieteellisenä kirjoittajana.

Luova kirjoittaminen tutkijan työssä -työpajaan osallistuvan odotetaan tunnistavan, miten hän voi hyödyntää luovaa kirjoittamista tutkijantyössään sekä laajentavan käsitystään kirjoittamisesta osana tutkijan ammattitaitoa. Osallistuja rohkaistuu käyttämään luovaa kirjoittamista voimavarana tutkijan työssä itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin ylläpitää aktiivista ja motivoitunutta väitöskirjaprosessia. Osallistuja saa välineitä oman tutkijaidentiteettinsä reflektointiin ja oman kirjoittajaäänensä kehittämiseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja yhteisten kirjoitusharjoituksien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta