WETS1058 Vesikasvien lajintuntemus ja ekologia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luennot vesikasvien ekologiasta, vesikasvillisuuden tutkimusmentelmien ja lajintunnistuksen opiskelu pääosin maastossa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Tunnistaa Suomessa esiintyvät vesikasvit

  • Vesikasvillisuutta säätelevät ympäristötekijät

  • Vesikasvillisuuden merkityksen makeanveden ekosysteemeissä

  • Suorittaa vesikasvillisuuskartoituksen lakisääteisen seurannan vaatimalla tavalla 

Lisätietoja

Enintään 12 maisterivaiheen opiskelijaa valitaan kurssille opintojen vaiheen ja suuntautumisen perusteella 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Järjestetään joka toinen vuosi heinäkuun lopulla.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa, lajintuntemuskuulustelu

Opetus