WETS1057 Vesiselkärangattomien lajintuntemus ja ekologia (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Taksonomia ja morfologia, elämänkiertojen pääpiirteet, ympäristövaatimukset, merkitys ekosysteemeissä ja ympäristöindikaattoreina, lajintunnistuksen tekniikat, pääryhmien ja/tai yleisimpien lajien ja lajintunnistustaidon oppiminen määritysharjoitusten avulla.

Suoritustavat

Luennot, luentotentti, harjoitukset (pakollinen läsnäolo) ja lajintuntemuskuulustelu

Arviointiperusteet

Luento- ja lajintunnistentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

.

  • Sisävesissä elävien selkärangattomien pääryhmät ja näiden aseman eläinkunnassa

  • Kunkin eläinryhmän elinkierrot ja elintavat pääpirteissään

  • Lajien levinneisyyttä ja yhteisörakennetta merkittävimmin säätelevät ympäristötekijät

  • Vesiselkärangattomien roolin makeanveden ravintoverkoissa ja ekosysteemeissä sekä tietää miten näitä tietoja voidaan soveltaa esimerkiksi vesistöjen tilan arvioinnissa.

  • Kunkin eläinryhmän rakenteelliset pääpiirteet sekä lajintunnistuksessa tarvittavat tekniikat

  • Aktiivisesti tunnistaa makroskooppisten vesiselkärangattomien pääryhmät

  • Tunnistaa eläimet tarvittaessa heimo-, suku- ja lajitasolle määrityskaavojen avulla  

Lisätietoja

Enintään 16 opiskelijaa valitaan pääaineen ja opintojen vaiheen perusteella, opiskelijan kiinnostus ja tarpeet huomioiden

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Järjestetään joka toinen vuosi, parittoman vuoden syksyllä. Poikkeuksellisesti myös syksyllä 2022.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus