WETS1049 Akvaattisten tieteiden syventävät menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Vakaiden isotooppien analyysi (Stable isotopes analysis, SIA) on menetelmä jota käytettään laajasti ekologiassa ja ympäristöntutkimuksessa. Kurssi perehdyttää opiskelijan menetelmän periaatteisiin ja havainnollistaa sen sovellusmahdollisuuksia malliesimerkeillä ja mallinnusharjoituksilla. Opiskelija saa myös käytännönkokemusta näytteiden käsittelystä ja laboratorioanalyyseistä ja oppii tulosten tulkintaa ryhmätöiden kautta.  

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää vakaiden isotooppien käytön periaatteet ekologisessa tutkimuksessa ja osaa käyttää tätä tietoa alan tutkimuskirjallisuuteen tutustuessaan. 2) Opiskelija tietää mitä vakaat isotoopit ovat, kuinka niiden suhteet mitataan ja tulokset raportoidaan. 3) Hän osaa tulkita tuloksia kriittisesti ja ymmärtää menetelmän rajoitukset. 4) Opiskelija oppii valmistelemaan näytteet analyysiä varten ja osaa tulkita analyysituloksia. 5) Mallinnusharjoitusten ja ryhmätöiden jälkeen opiskelija osaa käsitellä ja tulkita saatuja tuloksia ekologisessa kontekstissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Järjestetään joka toinen lukuvuosi (2020-2021, 2022-2023)
Arviointiperusteet:
Luennot (20%), harjoitukset (40%), Kurssityö (40%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus