WETS1047 Ekologinen ja evolutiivinen parasitologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Ecology and evolution of host-parasite relationships

 • Abundance and diversity of parasites

 • Factors affecting occurrence and abundance of parasites

 • Effects of parasites on host individuals and populations

 • Role of parasites in ecosystems 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Hallitsee ekologisen ja evolutiivisen parasitologian käsitteet.

 • Tuntee isännän, loisen ja ympäristön vuorovaikutusten kautta toimivat prosessit, jotka vaikuttavat loisten määrään isäntäeliöissä.

 • Tuntee loinen-isäntäsuhteen ekologisiin säännönmukaisuuksiin vaikuttavat tekijät sekä loinen-isäntäsuhteen evoluutioon vaikuttavat prosessit.

 • Ymmärtää loisen ja isännän välisen vuorovaikutuksen mekanismit yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla.

 • Pystyy selittämään tapahtuneita isäntä-loinen vuorovaikutussuhteen muutoksia sekä ennustamaan odotettavissa olevia (lyhyen ja pitkän aikavälin) muutoksia loisten määrässä ja loisyhteisön rakenteessa.

 • On perehtynyt ajankohtaisiin ekologisen ja evolutiivisen parasitologian perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen ongelmiin, hypoteeseihin ja tutkimustuloksiin. 

Kirjallisuus

 • Schmid-Hempel, Paul (2011): Evolutionary Parasitology (The Integrated Study of Infections, Immunology, Ecology and Genetics). Oxford University Press.; ISBN 978-0-19-922949-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
The course is offered every second year. 2021-2022, 2023-2024
Arviointiperusteet:
Exam and activity
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Lectures, Lab work, Data analysis & Presentation

Ei julkaistua opetusta