WETS1044 Vesieliöiden loiset ja taudit (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • akvaattisten loisten pääryhmät ja niiden elämänkierrot, loisten esiintymisen sekä loisten aiheuttamat haitat isännilleen luonnossa ja vesiviljelyssä

  • tärkeimpien bakteeri-, virus- ja sieniperäisten kalatautien esiintymisen ja niiden aiheuttamat haitat luonnossa ja kalanviljelyssä

  • makroloisten ja alkueläinloisten tutkimusmenetelmät tuoreesta kala-, simpukka- tms. näytteestä

  • bakteereiden kasvatus- ja diagnosointi 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee akvaattisten loisten pääryhmät ja niiden elämänkierrot, loisten esiintymisen sekä loisten aiheuttamat haitat isännilleen luonnossa ja vesiviljelyssä.

  • Tuntee tärkeimpien bakteeri-, virus- ja sieniperäisten kalatautien esiintymisen ja niiden aiheuttamat haitat luonnossa ja kalanviljelyssä.

  • Pystyy kuvaamaan edellä mainittujen loisten ja tautien leviämismekanismit ja torjunta/suojelukeinot.

  • Osaa nimetä ja tunnistaa loisten pääryhmät ja niille tyypilliset rakenteet.

  • Osaa itsenäisesti tutkia sekä makroloiset että alkueläimet tuoreesta kala-, simpukka- tms. näytteestä, sekä pystyy tunnistamaan tärkeimmät loiset ja loisryhmät.

  • Osaa bakteereiden kasvatus- ja diagnosointi menetelmien periaatteet. 

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentit, aktiivisuus.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja demonstraatiot

Oppimateriaalit:
Rahkonen ym. (toim.) 2012: Terve kala, toinen tarkistettu painos, RKTL (saatavana osoitteesta: http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/Kirjat/terve_kala_net_0.pdf)


Valtonen ym. (toim.): Suomen kalojen loiset 2012, Gaudeamus (yksittäisiä kappaleita saatavilla kirjastosta tai lainattavissa opettajilta

Opetus