VAAM1340 Draama ja kirjallisuus (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Draama- ja ilmaisuharjoitukset, draama- ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmät, lastenkirjallisuuden tuntemus ja analyysi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa omia ilmaisutaitoja ja tuntee draamakasvatuksen menetelmiä
  • tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta, kirjallisuuden genrejä ja tutkimusta
  • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida draama- ja kirjallisuuskasvatusta varhaiskasvatuksessa.

Oppimateriaalit

Mustola, M. (toim.) 2014. Lastenkirja. Nyt. Tietolipas 245. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


Artikkeleita ja lastenkirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti, arviointi perustuu tenttiin ja aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opetus (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus