VAAM1260 Lapset ja yhteisöt (2–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Varhaiskasvatustyön moraaliset ja eettiset lähtökohdat, ammatti-identiteetin eettiset perusteet, ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien soveltaminen kasvattajan työssä, kulttuurinen moninaisuus ja kulttuurisesti vastuuntuntoinen pedagogiikka, katsomuskasvatus ja sukupuolisensitiivisyys.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa perustella omaa eettistä ajatteluaan
  • tuntee etiikan peruskäsitteet ja tuntee alan teorioita
  • osaa pohtia varhaiskasvatustyön moraalis-eettisiä kysymyksiä lasten ja työyhteisön kanssa
  • osaa tarkastella ammattieettisiä periaatteita ja rakentaa ammatillista arvoperustaa tiimin pedagogisena johtajana
  • tunnistaa kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden sekä ymmärtää niiden merkityksen varhaiskasvatuksessa
  • ymmärtää demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja sukupuolisensitiivisyyden sekä lasten oikeuksien merkityksen varhaiskasvatustyön perustavina lähtökohtina. 

Oppimateriaalit

Artikkelikokoelma. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, sekä tentti ja/tai oppimistehtävät. Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opetus (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus