VAAM1230 Lasten terveys ja hyvinvointi (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään lapsen hyvinvointia ja terveyttä psykologisesta ja terveydenhuollon näkökulmasta. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat: Lapsen psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys; suoja- ja riskitekijät, (esim. lapsen pitkäaikaissairaus, vanhemman mielenterveysongelma); lapsen psyykkisen pahoinvoinnin ilmeneminen; kiusaaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy; kriisivalmius ja turvataitokasvatus. Lisäksi opintojaksolla esitellään hoito- ja palvelujärjestelmä ja yhteistyöverkostot. Lasten terveydenhoitoon liittyviä keskeisiä sisältöjä ovat: lasten allergiat, astma, diabetes, epilepsia, ripuli, ummetus, kastelu, tuhriminen, lasten kivut ja lääkehoito, kuume ja kuumekouristus, tarttuvat taudit (infektiot, rokkotaudit), hygienia, yleisimmät lasten tapaturmat, ensiapu ja hoito. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • on omaksunut perustiedot lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista
  • osaa tarkastella ja arvioida lapsen psyykkistä hyvinvointia sekä tunnistaa psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa tyypillisiä lasten psyykkisen pahoinvoinnin ilmenemismuotoja ja hänellä on valmiuksia tukea lasta
  • omaa taitoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin lapsiryhmässä
  • osaa tukea kriisissä olevaa lasta ja ennaltaehkäistä psyykkistä pahoinvointia kriisitilanteissa
  • kykenee tekemään kriisivalmiussuunnitelman
  • kykenee tekemään lääkehoidon suunnitelman 
  • tuntee tavallisimmat lastentaudit ja lasten allergiat sekä hallitsee perustiedot lasten tapaturmien hoidosta ja ensiavusta.

Oppimateriaalit

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. (Soveltuvin osin) 

TAI 

Moilanen, I., Räsänen, E., Tamminen, T., Almqvist, F., Piha, J. & Kumpulainen, K. (toim.) 2004. Lasten- ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. (Soveltuvin osin) JA Friis, l., Eirola, R. & Mannonen, M. 2004. Lasten ja nuorten mielenterveystyö. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin) 

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, tentti/oppimistehtävä. Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Opetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus