VAAM1221 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Esiopetuksen historia, lainsäädäntö ja asiakirjat ; esiopetusikäisten leikin ja oppimisen ohjaaminen ; esiopetuksen oppimisympäristön järjestäminen; tavoitteet, suunnittelu ja arviointi esiopetuksessa ; opetussuunnitelmaprosessi ; siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen; alkuopetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi ; lasten osallisuuteen perustuva pedagogiikka; Vaka ePortfolio-työskentely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee esi- ja alkuopetusta ohjaavat opetussuunnitelmat
  • ymmärtää opetussuunnitelmaprosessin
  • ymmärtää esiopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityispiirteet, yksilöllisen tuen näkökulmat sekä lapsen osallisuuden merkityksen
  • tunnistaa ja toteuttaa laadukkaan pedagogisen vuorovaikutuksen periaatteita ja ryhmänohjaustaitoja sekä kielellistä ohjausta
  • osaa ohjata esiopetusikäisen lapsen oppimisprosessia (havainnointi, suunnittelu, dokumentointi, ohjaaminen ja arviointi) opetussuunnitelmaan pohjautuen
  • osaa huomioida eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeet
  • osaa tarkastella varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta joustavana pedagogisena jatkumona
  • ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan roolin kolmiportaisen tuen järjestämisessä.         

Oppimateriaalit

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021. Opetushallitus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Helsinki: Opetushallitus. (1. ja 2. luokkia koskevat sivut) 

Rantavuori, L. (2019). Kohti relationaalista asiantuntijuutta joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Tampereen yliopisto. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus