TSAS7011 Resilienssiajattelu ja yhteiskunnan turvallisuus (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Sosiotekniset järjestelmät. Sosiaaliset järjestelmät. Yhteiskunta
sosioteknisenä järjestelmänä. Kokonaisturvallisuusajattelu.
Resilienssi ja henkinen kriisinsietokyky.
Laajojen ja verkottuneiden teknisten järjestelmien
merkitys osana modernia yhteiskuntaa ja niihin
kohdistuvan luottamuksen tärkeys.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu seminaariartikkeliin ja siitä pidettävään
seminaariesitykseen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää sosioteknisten
järjestelmien merkityksen nykyisen verkottuneen
tietoyhteiskunnan osana, 2) tuntee kyberturvallisuuteen
liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia aspekteja,
3) tuntee kokonaisturvallisuusajattelua ja osaa
sijoittaa kyberturvalisuuen tähän ajatteluun, 4) tietää,
mitä tarkoitetaan henkisellä kriisinsietokyvyllä ja
kuinka sitä voidaan rakentaa jo ennen varsinaisia kriisitilanteita.
Lisäksi opiskelija osaa opintojakson jälkeen
laatia tieteellisen artikkelin ja pitää siihen perustuvan
seminaariesityksen.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan lähtökohtaisesti aina parillisina vuosina alkavina lukuvuosina.

Esitietojen kuvaus

Alempi korkeakoulututkinto

Oppimateriaalit

Vaihtelee vuosittain

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus