TJTP1120 Palvelumuotoiluprojekti (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Digitaalisten palveluiden määrittelyssä ja muotoilussa yhdistyvät teknologia, palveluiden sisältö ja palveluiden käyttäjien tarpeet. Tällä opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen projektityö, jossa muotoillaan, analysoidaan ja esitetään ideoita digitaalisiksi palveluiksi. Kurssilla esitellään nousevia teknologioita ja tekniikoita digitaalisten palveluiden muotoiluun ja määrittelyyn. Opiskelijat soveltavat kurssilla digitaalisen palvelun määrittelyprosessia ja tekniikoita.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää noudattaen. Opiskelijat toteuttavat ryhmässä digitaalisten palveluiden muotoilu- ja määrittelyprojektin. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat lyhyen määrämuotoisen oppimispäiväkirjan kokemuksestaan. Opintojakson opintopisteperustainen työmäärä on 54 tuntia, joka jakaantuu seuraavasti: Vuorovaikutteiset tilaisuudet 3 h; Projektityö 48 h; Oppimispäiväkirjan täyttäminen 3 h.

Arviointiperusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista yhteisiin tilaisuuksiin ja projektityöhön. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää oppimispäiväkirjan palauttamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa palveluiden määritelyprosessin vaiheita ja samalla myös luovan prosessin vaiheita Opiskelija osaa myös kuvata tekniikoita palvelumuotoiluun ja määrittelyyn liittyvien tehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan soveltaa näitä tekniikoita tehtävien ratkaisemiseen ja hyödyllisten ideoiden luomiseen ja esittämiseen. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee muita opintojaan aloittaneita opiskelijoita, joiden kanssa voi työskennellä tulevilla kursseilla.

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat juuri aloittaneet tietojärjestelmätieteen opinnot. Näin ollen opiskelijoilta ei edellytetä aiempia opintoja, esitietoja tai taitoja. Opiskelijat eivät ole vielä tutustuneet muihin opiskelijoihin ja heidän työskentelytapoihinsa; yksi kurssin tehtävistä on ryhmäyttää opiskelijoita.

Kirjallisuus

  • Tuulaniemi, J. (2011). Palvelumuotoilu. Alma Talent.
  • Stinkdorn, M. (2018). This is Service Design Doing. O'Reilly Media Inc. USA.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus