TJTA3111 Projektin hallinta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Perusymmärrystä projekteista työn muotona ja organisoitumisen tapana

Kuvaus

Projektin onnistuminen ja elinkaari

Projektiorganisaatio, osaaminen, vastuut ja velvoitteet, tiimityö

Projektin vaiheet, aktiviteetit, riippuvuudet ja aikataulu

Projektin resursointi, investoinnit ja kustannukset

Projektin riskienhallinta, laatu ja viestintä

Projektin johtaminen ja seuranta

Ongelmanratkaisuun tähtäävät tekniikat ja konsultatiivinen ote projektityössä


Suoritustapa

Opintojakso toteutetaan viikoittaisina luentoina ja työpajoina. Opiskelijat tekevät ryhmässä projektisuunnitelman, jonka tuottamisprosessissa ryhmä jakaa työtehtävät sekä seuraa niiden toteutumista ja resurssien käyttöä.

Arviointiperusteet

Opiskelijaryhmän tekemä projektisuunnitelma sekä opiskelijan henkilökohtainen panos sen tekemiseen. Osallistumisaktiivisuus koulutustapahtumiin. Tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää onnistuneen projektin keskeiset osatekijät. Opiskelija tunnistaa ICT- ja konsultointiprojektien elinkaaren vaiheet sekä osaa nimetä niihin liittyviä aktiviteetteja ja tehtäviä sekä arvioida näiden välisiä riippuvuuksia ja aikataulutusta. Opiskelija osaa laatia työnositusmallin (WBS) sekä siihen liittyvät kustannus- ja resursointisuunnitelmat. Opiskelija ymmärtää riskien- ja laadunhallinnan sekä viestinnän merkityksen projekteissa. Opiskelija ymmärtää projektiorganisaation ja -johtamisen merkityksen ja avainroolit sekä tiimityön merkityksen projektien onnistumisessa. Opiskelija ymmärtää projektiseurannan keskeiset periaatteet ja menetelmät. Opiskelija osaa luoda projektissa tehtävät suunnitelmat ja raportit, arvioida projektinhallintaan liittyviä valintoja sekä hyödyntää ongelmanratkaisun tekniikoita.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen tai kauppakorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, ryhmäharjoitustyöhön liittyvät ohjemateriaalit sekä vaihteleva kokoelma opettajan osoittamia lisämateriaaleja

Kirjallisuus

  • Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2011. Projektiliiketoiminta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Ryhmäharjoitustyö, henkilökohtainen työpanos ja tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus