TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tieteellisen tiedon ja sen hankkimisen yleisperiaatteet
Keskeiset terveystutkimuksen tutkimusorientaatiot ja -menetelmät (määrällinen ja laadullinen)
Tutkimuksen vaiheet
Tiedon ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Tutkimuseettiset periaatteet
Ydinainesanalyysi: lukion TE2 Terveys ja ympäristö moduulin tavoitteet terveystutkimuksen osalta 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointiperusteet 

Oppimistehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää tutkimuksen tekemiseen liittyviä peruskäsitteitä ja käyttää niitä luontevasti oppimistehtävässään

  • esitellä terveystutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä

  • eritellä perustellen mitä lukiolaisen tulee osata TE2 moduulin jälkeen terveystutkimuksesta (ydinainesanalyysi) 

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampereen yliopisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ 

Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja

Sarja, T. 2016. Kuka oikein tietää - Kun mielipide haastoi tieteen. Jyväskylä: Docendo. (235 s.)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: TENK. (40 s.) https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 

Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (5. uudistettu painos). Jyväskylä: PS-Kustannus. (233 s.)

Valli, R., Aaltola, J. & Herkama, S. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5. uudistettu ja täydennetty painos). Jyväskylä: PS-Kustannus. (272 s.) 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus