TERS1009 Viestintä ja vaikuttaminen terveyden edistämisessä (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Yhteiskunnallisen tason viestintä- ja vaikuttamisstrategiat terveyden edistämisessä
Terveyden edistämisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjoiden vaikuttavuus

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida terveyden edistämisen vaikuttamiseen ja viestintään liittyviä teoreettisia jäsennyksiä, strategioita ja menetelmällisiä ratkaisuja

  • kriittisesti arvioida terveyden edistämisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjoiden mahdollisuuksia, rajoitteita ja vaikuttavuutta 

Kirjallisuus

  • Parvanta C, Nelson DE, Harner NR. (2017) Public Health Communication: Critical Tools and Strategies 1st Edition. Jones & Bartlett Learning. (530 s). (soveltuvin osin)
  • Kurssilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento ja itsenäinen oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus