TERS1002 Terveyden edistämishankkeen hallinta ja johtaminen (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Hankkeen suunnittelu, hallinta ja riskianalyysi
Hankesuunnitelman ja -hakemuksen kirjoittaminen

Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Itsenäinen työskentely
Kirjallisen tehtävän tekeminen

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa hankeorganisaation, -hallinnan ja -johtamisen periaatteita erilaisissa hankekokonaisuuksissa
  • suunnitella hankkeen työvaiheet, aikataulun, viestinnän ja budjetin sekä laatia niistä toimivan kokonaisuuden
  • arvioida hankkeen mahdollisia riskejä
  • laatia laadukkaan hankesuunnitelman ja -hakemuksen

Esitietojen kuvaus

TERS1001 Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisohjelmien suunnittelu ja arviointi TAI TERS1005 Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen näyttöön perustuva suunnittelu ja arviointi

Oppimateriaalit

Fertman, C.I. & Allensworth, D.D. (toim.) 2016. Health promotion programs: from theory to practice. Society for Public Health Education. San Francisco CA: Jossey-Bass. (2nd edit) (496 s.) (soveltuvin osin)
Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Kauppakamari. (156 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus