TERS019 Asiantuntijaharjoittelu (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutkimus- ja/tai käytännönharjoittelupaikan haku
Harjoittelusopimuksen teko yhdessä harjoittelupaikan ja ohjaavan opettajan kanssa
Harjoittelun suunnittelu ja tavoitteenasettelu
Tutustuminen alan asiantuntijatyöhön (tutkimus- ja/tai käytännön työ)
Harjoittelun raportointi

Suoritustavat

Harjoitteluun orientoivaan seminaariin osallistuminen (2 tuntia)
Kirjallinen harjoittelusuunnitelma, joka tulee hyväksyttää harjoittelua ohjaavalla opettajalla ennen harjoittelun alkamista
Käytännön työskentely asiantuntijaorganisaatioissa, esim. tutkimusprojekteissa tai terveyden edistämistä toteuttavissa toimipaikoissa; järjestöissä, ministeriöissä tai tutkimuslaitoksissa (vähintään 120 tuntia)
Harjoitusjakson kirjallinen raportointi (40 tuntia)
Harjoitteluraportin esittely TERS004 Asiantuntijuus terveyskasvatuksessa ja terveyden edistämisessä -opintojakson seminaarissa

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun suorittaminen ja raportointi hyväksytysti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa erilaisia terveyden edistämisen asiantuntijan työtehtävämahdollisuuksia sekä alan asiantuntijoita työllistäviä organisaatioita julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla

  • osaa soveltaa opintojen tuottamaa osaamista asiantuntijaharjoittelun työtehtävissä

  • syventää ymmärrystään harjoitteluorganisaationsa toimintamalleista ja -strategioista terveystieteen/ terveyden edistämisen näkökulmasta

  • osaa paikantaa oman roolinsa asiantuntijayhteisön jäsenenä

  • osaa reflektoida omaa harjoittelutehtäväänsä ja siitä saatuja kokemuksia suhteessa oman oppiaineensa asiantuntijuuteen ja kompetensseihin

  • osaa arvioida kirjallisuuden avulla oman asiantuntijuutensa kehittymisen vaihetta suhteessa harjoittelusta saamiinsa kokemuksiin ja pohtia omia kehittymistarpeitaan

Lisätietoja

Maisteriopintojen 1. vuoden kevätlukukausi tai 2. vuosi

Oppimateriaalit

Loppuraportoinnissa hyödynnetään TERS004-opintojakson kirjallisuutta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus