SVKP1032 Kuurojen yhteisöt ja niiden historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan kuurojenyhteisöjen sosiokulttuurisiin piirteisiin ja Suomen kuurojenyhteisön historiaan. Kuurojenyhteisöihin liittyviä kulttuuri-ilmiöitä lähestytään eri näkökulmista, ja aiheen käsittelyyn yhdistetään aineistotyöskentelyä. Opiskelija saa valmiudet tarkastella ja tunnistaa kuurojenyhteisöjen sosiokulttuurisia piirteitä sekä näiden suhdetta historiallisiin tapahtumiin ja muutoksiin. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa dokumentoitu työ. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää viittomakielisten yhteisöihin, perinteisiin, arvoihin, taidemuotoihin, kielikäytänteisiin ja kokemuksiin liittyviä keskeisimpiä ilmiöitä sekä näiden tutkimuksen eri vaiheita ja peruskäsitteistöä
  • tuntee Suomen kuurojen historian merkittävimmät henkilöt ja tapahtumat sekä niiden vaikutukset tämän päivän viittomakieliseen yhteisöön sekä suomalaisen että suomenruotsalaisen viittomakielen näkökulmasta
  • ymmärtää kuurojen kulttuurin ja historian tuntemuksen merkityksen viittomakielisen yhteisön jäsenille, järjestötoiminnalle, viittomakieliin liittyville ammattiryhmille ja valtaväestölle
  • ymmärtää lääketieteellisen ja sosiokulttuurisen näkökulman väliset eroavaisuudet ja niiden vaikutukset kuurojen kulttuuriin ja viittomakieliseen yhteisöön historian saatossa
  • tunnistaa ja osaa kuvailla kuurojenyhteisöihin liittyviä sosiokulttuurisia piirteitä hyödyntäen eri aineistoja (esim. suomalaisen viittomakielen korpus)
  • ymmärtää viittomakielten uhanalaisuusasteen vaikutuksen kuurojenyhteisöihin ja niiden asemaan sekä tällaisten kielten tutkimuksessa esiin nousevat eettiset seikat.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta